Kor Hair International Inc
8752 Westpark Drive
Houston, TX 77063